www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentuje Klientów przez Krajową Izbą Odwoławczą, przed sądami oraz w toku postępowań kontrolnych.

Prawnicy Kancelarii opiniują dopuszczalność zastosowania określonego trybu postępowania, doradzają przy tworzeniu dokumentacji postępowania oraz wykonują audyt prawny gotowych dokumentów.


Zakres usług dla wykonawców obejmuje w szczególności:

 • analizę treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ, szczególnie w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy;
 • konsultowanie i opiniowanie umów konsorcjum oraz porozumień o udostępnienie zasobów;
 • konsultację na etapie przygotowywania oferty, w tym opracowanie pytań i wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ;
 • doradztwo na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień; 
 • przygotowywanie odwołań, skarg i informacji o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego lub zaniechaniu przez niego czynności; 
 • reprezentowanie w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Zakres usług dla zamawiających obejmuje w szczególności:

 • Przygotowywanie lub konsultowanie wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych (regulaminów zamówień publicznych, regulaminów komisji przetargowych, regulaminów tzw. „zamówień podprogowych”)
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

  - opiniowanie dopuszczalności przyjęcia określonego trybu postępowania
  - przygotowanie lub opiniowanie SIWZ i wzorów umów;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnień treści SIWZ.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na odwołanie oraz reprezentacja przed KIO i sądami;
 • Doradztwo w toku kontroli zamówień publicznych prowadzonych przez instytucje pośredniczące lub finansujące. Przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych. .   Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych.

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.