www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Nieruchomości i inwestycje

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym:
  -  wykonywanie audytów prawnych,
  -  doradztwo w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  -  reprezentowanie w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania.
  -  prostowanie i zmiana wpisów w księgach wieczystych
  - reprezentowanie w postępowaniach o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność
 • Obsługa prawna uczestników  procesu budowlanego, w tym:
  - przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;
  - przygotowywanie i opiniowanie umów pomiędzy podwykonawcą a generalnym wykonawcą robót;
  - doradztwo na rzecz wykonawców i podwykonawców w sporach z inwestorem oraz innymi uczestnikami cyklu inwestycyjnego;
  - przygotowywanie i opiniowanie umów o nadzór inwestycyjny, nadzór autorski i zastępstwo inwestycyjne; 
 • Obsługę prawną zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, w tym:
  - przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów i pism;
  - przygotowywanie projektów uchwał;
  - opracowywanie opinii i ekspertyz prawnych;
  - reprezentowanie w sporach przed sądami oraz w postępowaniach administracyjnych;
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy oraz umów ustanawiających służebności na nieruchomościach;
 • Doradztwo na rzecz właścicieli lokali i zastępowanie ich w postępowaniach o zapłatę należności czynszowych;
 • Dochodzenie od gminy odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego, lokalu zamiennego i pomieszczenia tymczasowego;
 • Doradztwo na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami publicznymi;
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych w zakresie dopuszczalności zastosowania bezprzetargowego trybu zbywania nieruchomości;
 • Doradztwo przy zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości, w tym tworzenie i opiniowanie projektów umów prowadzących do nabycia nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, przeniesienie własności w drodze realizacji roszczenia) 
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące usług prawnych w zakresie inwestycji i nieruchomości.

 

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.