www.kancelaria-polit.pl
biuro@kancelaria-polit.pl

Obsługa projektów finansowanych z UE

Kancelaria oferuje obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej od rozpoczęcia realizacji projektu do ich kontroli przez instytucje pośredniczące lub finansujące.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • audyt prawny umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia zakresu obowiązków beneficjenta,
 • doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur realizacji projektu, w tym opiniowanie ich zgodności z kryteriami kwalifikowalności wydatków oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy realizacji projektu,
 • kompleksowe doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentowanie beneficjenta w sporach z wykonawcami zamówień,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz pism kierowanych przez beneficjenta do podmiotów trzecich,
 • doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym:
  - analiza prawna protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych;
  - przygotowywanie lub konsultacja prawna uwag i zarzutów do protokołów kontroli;
 • Doradztwo w procesie tworzenia klastrów oraz  obsługa prawna klastrów, w tym:  

  - konsultacja prawna i opiniowanie planowanej formy organizacyjnej, jaką ma przyjąć klaster;
  - przygotowywanie i opiniowanie umów i porozumień pomiędzy podmiotami tworzącymi klaster.

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące obsługi prawnej projektów finansowanych z budżetu UE i doradztwa prawnego w zakresie klastrów.

 

Mając na względzie Państwa wygodę zachęcamy do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.